Děkujeme sponzorům za podporu!

Nový přestupní řád – končí hostování a střídavý start

31.3.2016

……………..

3.2. Hostování neprofesionálních hráčů
FIFA dále upozorňuje, že „hostování je možné pouze u profesionálů. Hostování amatérského hráče možné není, jelikož klub, který hráče zapůjčuje, musí mít v okamžiku, kdy hráč odchází na základě zapůjčení, platnou pracovní smlouvu (smluvní vztah), což amatérský hráč z povahy věci nemá“…..

3.3.  Střídavý start talentovaných hráčů a farmářská družstva
V případě střídavých startů talentované mládeže je závěr FIFA opřený o ustanovení článku 5 odst. 2 předpisu FIFA pro status a přestupy hráčů taktéž naprosto jednoznačný, a totiž, že „hráč může být současně registrován pouze v jednom klubu. Toto ustanovení je na vnitrostátní úrovni závazné. Platí tedy, že hráč může hrát za různé týmy téhož klubu (má-li klub týmy několika kategorií), ale v žádném případě nesmí hrát za klub B, pokud (dokud) je registrován za klub A.“………

4.2. Výpočet odstupného
V případě, že má dojít k přestupu hráče bez souhlasu mateřského klubu, určuje se částka za takový přestup pomocí tabulek, jež bude nový Přestupní řád obsahovat, přičemž právě řečené platí jak pro kategorii dospělých, tak pro kategorii mládeže. Takovýto přestup bez souhlasu mateřského klubu lze však uskutečnit pouze u hráčů, kteří nemají uzavřenou účinnou profesionální s mateřským klubem a navíc pouze v přestupním období pro volný pohyb hráčů (1. 6. – 20. 6.).
Níže jsou uvedeny návrhy tabulek pro přestup hráče bez souhlasu mateřského klubu, přičemž pro účely určení odstupného a zařazení hráče do věkové podkategorie dospělých je rozhodný věk, který hráč v daném soutěžním ročníku dovrší, u mládeže je to kategorie, do níž na základě svého věku bude hráč v nadcházející sezoně příslušet. Tak třeba hráč X narozený 25. 11. 1993 bude patřit do věkové podkategorie 24 – 29 v soutěžním ročníku 2017/2018, neboť právě to je soutěžní ročník, v jehož rámci dovrší věku 24 let.
Konkrétní částka odstupného je pak u dospělých určena dle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii dospělých. Má-li však dojít k přestupu do klubu nižší soutěže, příslušné částky se sečtou a vydělí dvěma.
U mládeže se částka odstupného určí dle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii dospělých bez dalšího. Výpočet se provádí shodně jako v případě kategorie dospělých. Nemá-li klub družstvo dospělých, pak se odstupné odvíjí od soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii (staršího) dorostu a není-li ani takového družstva, pak podle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii (starších) žáků.
V tomto ohledu se jeví jako žádoucí doplnit, že počet přestupů během jednoho soutěžního ročníku bude omezen na všech úrovních tak, že hráč může být během jednoho soutěžního ročníku registrován nejvýše ve třech členských klubech s možností nastoupit k soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo jejím pobočným spolkem pouze ve dvou z nich. Pro tyto účely se přestup započatý v přestupním období pro volný pohyb hráčů považuje za přestup v rámci nadcházejícího soutěžního ročníku.
Hráč Y narozený 19. 6. 1993 bude tedy v den svých 24. narozenin, tedy 19. 6. 2017, přestupovat bez souhlasu mateřského klubu již jako hráč náležející do podkategorie 24 – 29, byť příslušný soutěžní ročník ještě nemusel býti formálně zahájen. Stejně tak hráč X zmíněný výše bude v přestupním období pro volný pohyb hráčů pro sezonu 2017/2018, tedy mezi 1. 6. 2017 a 20. 6. 2017, přestupovat jako hráč náležející do podkategorie 24 – 29.odstupné

 

Před uvedením tabulky vztahující se k mládežnickým kategoriím je vhodné připomenout, že hráči náležející do kategorie mladší přípravky, tedy hráči, kteří v daném ročníku dovrší nejvýše 9. roku věku, přestupují volně, a to aniž by měl mateřský klub nárok na odstupné. Kluby, v nichž tento hráč v tomto věku působil, však budou mít nárok na tréninkové kompenzace, budou-li k tomu splněny podmínky, viz dále. Hráči U 10 a U 11 přestupují v rámci standardních přestupních období za částku 1500 Kč za každý rok registrace v mateřském klubu.

 

přestup_mladež

………….


Fatal error: Can't use function return value in write context in /data/web/virtuals/111118/virtual/www/wp-content/themes/book-rev-lite/templates/bookrev_review_wrap_up_template.php on line 117